Habla ADC 5000 1kg

Habla ADC 5000 1kg

131,00 Kč

včetně DPH 21 %V ceně zboží jsou započteny poplatky na likvidaci elektroodpadu a autorské odměny, pokud se na toto zboží vztahují.skladem
ks
Slabě alkalický sanitační prostředek s přídavkem EDTA k čištění pivního potrubí.

Popis

Popis: Alkalický prostředek s obsahem aditiv a sekvestračních přísad.

Použití: Je vhodný pro CIP stanice, mytí lahví a sanitace nápojových cest. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení: Hydroxid sodný více než 30 %, organické kyseliny, EDTA, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Hodnota pH : cca 12,45 (1% roztok, 20 oC)
Hustota cca. 1,32 g/cm3
Barva: nahnědlá
Skupenství: kapalina
Aplikace: Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 85 oC.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15 až + 25 oC.

Balení: Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření

Signální slovo: Nebezpečí

H-věty: 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Příslušenství

Sanitační kulička 10

Sanitační kulička 10

7,00 Kč

včetně DPH 21 %

Barel čistící Bajonet

Barel čistící  Bajonet

2 221,00 Kč

včetně DPH 21 %

Kartáč na naražeč plochý

Kartáč na naražeč plochý

182,00 Kč

včetně DPH 21 %
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím
google-site-verification: google144feb6d034e8934.html