Effektomat AFL 1kg

Effektomat AFL   1kg

60,00 Kč

včetně DPH 21 %V ceně zboží jsou započteny poplatky na likvidaci elektroodpadu a autorské odměny, pokud se na toto zboží vztahují.skladem
ks
Kapalný alkalický, nepěnivý čistící prostředek obsahující chlor který je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic. Velmi dobře se osvědčil při čištění a desinfekci ručních myček skla a kartáčů.

Popis

Popis: Kapalný alkalický, nepěnivý čistící prostředek obsahující chlor

Použití: Je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře zejména za studena. Po použití je nutné provést důkladné opláchnutí pitnou vodou. Velmi dobře se osvědčil při čištění a desinfekci ručních myček skla.

Složení:

Chlornan sodný 10% -15%
1% roztok přípravku Habla CIP obsahuje 750 mg .1Ż1 aktivního chloru
Hydroxid draselný 15 – 20%
pomocné látky, fosfáty
Fyzikálně chemické vlastnosti:

Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20 oC)
Hustota cca. 1,11 g/cm3
Barva zelenožlutá
Skupenství kapalina
Aplikace

Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 60 oC, u plastů pouze studená, kontaktní doba 20 – 30 min

Vliv na povrchy a konstrukční materiály

Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování

Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném, temném a suchém místě při teplotě do + 15 oC.

Balení

Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření

Nebezpečná látka: Chlornan sodný, hydroxid draselný

Signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P260 Nevdechujte páry, plyn, mlhu, aerosoly.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P501 Odstraňte obsah/nádobu jako nebezpečný odpad a řiďte se oddílem 13.

EUH věty: 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Příslušenství

Glaserrein 1kg

Glaserrein 1kg

146,00 Kč

včetně DPH 21 %

Glaserrein 200g

Glaserrein 200g

77,00 Kč

včetně DPH 21 %
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím
google-site-verification: google144feb6d034e8934.html